Aralin sa Ekonomyang Pampulitika ni Kerima Tariman (Lesson on Political Economy by Kerima Tariman)

Standard

Also included below is the English translation I did for our Fil-Am and non-Filipino comrades. Would be great if it can also be translated in other languages (Spanish, Chinese, Japanese, etc.) &=)

—————-

 

Aralin sa Ekonomyang Pampulitika
ni Kerima Tariman

Nang matuklasan ng isang Aleman
Ang labis na halaga,
Ay nakalkula na rin
Ang lahat-lahat na.

Halaga ng tao
Halaga ng lupa
Halaga ng tula
Halaga ng digma

Kung sa loob pa lamang
Ng tatlong minutong trabaho
Ay nalilikha na ng manggagawa
Ang buong araw niyang suweldo,
Ang tantos ng pagsasamantala
Ay ilang porsyento?
Ay, ang labis na halaga —
O pagpapahalaga —
Sa superganansya’t supertubo!

Binibilang ko ang mga bagay
Na mahalaga sa akin:
Bubong, saplot, araw-araw na kakanin.
Binibilang ko ang araw
At ako’y napapailing:
Bawat minuto,
Kinikita ng mga kumpanya ng langis
Ang katumbas ng walong oras kong pawis.
Bakit ba napakahalaga
Ng paghahangad ng labis,
Kung ang labis-labis,
Ang katumbas ay krisis?

Tinatantya ko kung kailan:
1. mapipigtas sa tanikala ng monopolyo ang pinakamahina nitong kawing
2. aawitin ng kapitalismo ang punebre sa sarili niyang libing.
Pansamantala lamang ba ang pagsasamantala?
Anu-ano ang mga pagkakataong
Dapat nating samantalahin?

Natuklasan din ng Aleman
Na ang manggagawa ay walang bansa,
At kanilang pakikibaka
Ay walang baybayin.

Kaya’t kinakalkula ko muna,
Samantala, kung ano ang mahalaga
Para sa araw-araw nating gawain.
At kung gaano kahalaga,
Mga kasama, ang pagkakaisa sa atin.

—————-

 

Lesson on Political Economy
by Kerima Tariman

When a German discovered
The surplus value,
It also calculated
Everything else.

Value of man
Value of land
Value of poem
Value of war

If only just
In three minutes of work
A worker already creates
His/her wage for the whole day,
The rate of exploitation
Is how much percent?
Ay, what excess value —
Or regard —
For super gain and super profit!

I count the things
Which are important to me:
Roof, clothes, daily food.
I count the days
And I shake my head:
Every minute,
The oil companies earn
The equivalent of my 8-hour sweat.
Why is it so important
To desire too much,
If too much excess
Equals to crisis?

I estimate when:
1. the chains of monopoly’s weakest link will snap
2. capitalism will sing its dirge in its own funeral.
Will exploitation be just temporary?
Which are the moments
We must take advantage of?

The German also discovered
That the worker has no country,
And their struggle
Has no border.

So I calculate first,
Meanwhile, what is valuable
For our daily work.
And how valuable,
Comrades, unity is among us.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s